แผนแม่บท

แผนของ อพ.สธ.
  แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก อพ.สธ.
  แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก อพ.สธ. ของหน่วยงานที่รวมสนองพระราชดำริ
  แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนิงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก

แผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  แผนปี 2559 - 2564
  แผนปฏิบัติการ ปี 2562