ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  โทรศัพท์ 038-500000 
  โทรสาร  -

 

แผนที่